کسی که آسون میگیره همه چی رو

Downbeat=> easygoing person, not stressfull.

example: He is such a downbeat person, he is not worry about his exams at all

کسی که اسون میگیره همه چیزو، بدون استرس و نگرانی. بیخیال

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه