تایید جمله مثبت یا جمله منفی

 

So, TOO, EITHER, NEITHER=>
 
برای تایید جمله مثبت یا جمله منفی از اینها استفاده میکنیم. کاربرد SO=>
I WANT to go to the university. اول به جمله نگاه کنید که مثبته یا منفی. بعد به زمان فعل نگاه کنید. تو این مثال: 
Want=> Simple present |
 
ببینین چطور مشه سوالیش کرد؟ => Do you want to go to the university?
 
سو رو میزارین اول جمله و بعدش DO I=> So Do I.
یا با ایدر
Either Do I.
_____________
I am studying english.=> AM I studying english? => So/either Am I.
من دارم انگلیسی میخونم. منم همینطور.
_____________
منفی:
I dont go to the university=> Neither Do I.
.
.
.
Neither Am I. = I am not either
Neither can I. = I cant either.
 
I will not bow=> will I bow?=> neither will I
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه