با Make چه عبارتهایی می توان ساخت؟

make a decision

تصمیم گرفتن

 

 

make a suggestion

پیشنهاد دادن

 

 

make a prediction

پیش بینی کردن

 

 

make an excuse
عذر خواستن

 

 

make a war
جنگ کردن

 

 

make a peace
صلح کردن

 

 

make a speech
سخنرانی کردن

 

 

make fun of
تمسخر کردن

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه