اولین‌ ششمی‌ استقلال‌ و اولین‌ هشتمی‌ پرسپولیس

اولین‌ ششمی‌ استقلال‌ و اولین‌ هشتمی‌ پرسپولیس

رتبه هایی که پرسپولیس واستقلال در مسابقات فوتبال لیگ برتر به دست آوردند برای اولین بار نصیب این 2 تیم در تاریخ لیگ برتر وتمام لیگ ها بوده است.


رتبه هایی که پرسپولیس واستقلال در مسابقات فوتبال لیگ برتر به دست آوردند برای اولین بار نصیب این 2 تیم در تاریخ لیگ برتر وتمام لیگ ها بوده است.

 در ادوار گذشته پرسپولیس عنوان های اول(در سالهای 86،80،78،77،75،74،54،52،50 روی هم 9 بار) دوم(در سالهای 92،79،72،71،68،56،55،53روی هم 8بار) سوم(85،81،73،70،49روی هم 5 بار) چهارم(1389،88،83روی هم 3 بار) پنجم(87،82 روی هم 2 بار) هفتم(1391) نهم(1384) و دوازدهم (1390)را به دست آورده است.

استقلال هم پیش از این صاحب عناوین اول (در سالهای 91،87،84،79،76،68،53،49) روی هم 8 بار، رتبه دوم در سالهای (89،82،80،78،77،73،70،52) روی هم 8 بار،رتبه سوم در سالهای 90،88،83،74،50 روی هم 5 بار،مقام چهارم در سالهای 85،56،55،56 روی هم 4 بار،رتبه پنجم در سال 92 ،75،71 روی هم سه بار،رتبه نهم در سال 1381 ،در رتبه سیزدهم در سال 1386شده بود وبر این اساس باید گفت که این 2 تیم برای اولین بار در تاریخ فوتبال خود این 2 رتبه را به دست آوردند.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه